Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

" Όταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού .."* Απόσπασμα από το κατ' εξοχήν πολιτικό κείμενο του Ρήγα Φεραίου. Η "Νέα Πολιτική Διοίκησις" ήταν ένα επαναστατικό φυλλάδιο της εποχής (Εχει επανεκυκλοφορήσει πέρσι απ' τις εκδόσεις "Ποντίκι")


31. Τα εγκλήματα των επιτρόπων του έθνους και των αξιωματικών, ποτέ δεν έχουν να μείνουν ατιμώρητα. Κανένας δεν έχει το δίκαιον να στοχάζεται τον εαυτόν του απαραβίαστον περισσότερον από τους άλλους. Ήγουν, όταν σφάλη μεγάλος ή μικρός, ο νόμος τον παιδεύει αφεύκτως κατά το σφάλμα του, ας είναι και ο πρώτος αξιωματικός.

32.    Το δίκαιον του να δίδη ο κάθε πολίτης έγγραφον αναφοράν και να προσκλαίεται δια καμίαν ενόχλησιν οπού τω γίνεται προς εκείνους οπού έχουν την εξουσίαν του έθνους εις το χέρι τους, δεν έχει να εμποδίζεται κατ' ουδένα τρόπον, μήτε να τον ειπούν πως δεν είναι καιρός ή τόπος, αλλ' οποίαν ώραν και αν πήγαίνή ο παραπονούμενος πολίτης είναι δεκτή η αναφορά του.

33.    Το να αντιστέκεται ο κάθε πολίτης, όταν τον καταθλίβουν και τον αδικούν, είναι αποτέλεσμα των ανωτέρω ρηθέντων δικαίων του, διατί κανένας δεν αντιστέκεται όταν ηξεύρη πως θε να λαβή το δίκαιον του με την συνδρομήν του νόμου.

34.    Όταν ένας μόνος κάτοικος του βασιλείου τούτου αδικηθή, αδικείται όλον το βασίλειον και πάλιν όταν το βασίλειον αδικήται ή πολεμήται, αδικείται και πολεμείται ο κάθε πολίτης. Δια τούτο δεν ημπορεί ποτέ κανείς να ειπή ότι η τάδε χώρα πολεμείται, δεν με μέλει, διατί εγώ ησυχάζω εις την εδικήν μου αλλ' εγώ πολεμούμαι, όταν η τάδε χώρα πάσχη ως μέρος του όλου οπού είμαι. Ο Βούλγαρος πρέπει να κινήται όταν πάσχη ο Έλλην, και τούτος πάλιν δι' εκείνον, και αμφότεροι δια
τον Αλβανόν και βλάχον.

35.    Όταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη τα παράπονα του, το να κάμη τότε ο λαός, ή κάθε μέρος του λαού, επανάστασιν, ν' αρπάξη τα άρματα και να τιμωρηση του τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν απ' όλα τα δίκαια του και το πλέον απαραίτητον απ' όλα τα χρέη του. Αν ευρίσκωνται όμως εις τόπον οπού είναι περισσότεροι τύραννοι, οι πλέον ανδρείοι πατριώτες και φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων και τα ύψη των
βουνών, εν όσω ν' ανταμωθούν πολλοί, να πληθύνη ο αριθμός των, και τότε ν' αρχίσουν την επιδρομήν κατά των τυράννων, κάμνοντες εις κάθε δέκα ανθρώπους ένα δέκαρχον, εις
τους πενήντα πεντηκόνταρχον, εις τους εκατόν εκατόνταρχον ο χιλίαρχος έχει δέκα εκατοντάρχους και ο στρατηγός τρεις χιλιάρχους• ο δε αρχιστράτηγος πολλούς στρατηγούς.

36.    Τα χρέη των πόλεων, πολιτειών, χωρών και των κατά μέρος πολιτών όπου εχρεωστούντο
παρθέντα προ πέντε χρόνων, και εις αυτό το διάστημα επληρώνετο διάφορον εις τους δανειστάς, η παρούσα διοίκησις τα αναιρεί, και οι δανεισταί δεν έχουν να ζητούν εις το εξής
μήτε κεφάλαιον μήτε διάφορον από τους χρεωστάς, ωσάν οπού επήραν τα δάνεια των, διατί
διπλώνουν τα κεφάλαια εις πέντε χρόνους.

* Η παρουσίαση της έκδοσης από το "Ποντίκι" βρίσκεται εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.