Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΟ ΝΟΜ/ΔΙΟ: ΤΖΑΜΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ!
 «BAD BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΒΑΡΗ

Πιο δυνατά βάζει την Τράπεζα της Ελλάδος στο παιχνίδι διάσωσης των εμπορικών τραπεζών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας που κατέθεσε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Η ΤτΕ θα μπορεί όταν ψηφιστεί ο νόμος ακόμη και προληπτικά να ζητήσει από μια τράπεζα με κακά οικονομικά στοιχεία να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μεπρονομιούχες μετοχές και εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης.
Επίσης, η ΤτΕ θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να διορίζει επίτροπο σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αν διαπιστώσει ότι κάποια εμπορική τράπεζα έχει χαμηλά ίδια κεφάλαια, παραβιάζει κανονισμούς για προβλέψεις ή κεφαλαιακή επάρκεια ή απλώς δεν μπορεί να φέρει σε πέρας από μόνη της τα απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να υποχρεώσει μια τράπεζα σε κίνδυνο να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για όσο καιρό ορίσει, ενώ ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΤτΕ μπορεί να λάβει μέτρα εξυγίανσης με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.
Εισάγεται ο θεσμός της «μεταβατικής τράπεζας» (bridge bank) καθώς η τράπεζα θα μπορεί να μεταβιβάζει προβληματικά περιουσιακά στοιχεία σε ένα άλλο εταιρικό μόρφωμα. Στόχος της bridge bank θα είναι η πώληση των υγιών τμημάτων της τράπεζας από την οποία προέρχεται για την κάλυψη των απαιτήσεων του προβληματικού τμήματος της τράπεζας.
Η τράπεζα στην οποία θα μεταβιβάζεται το υγιές κομμάτι των επενδύσεων και των δανείων της «παλιάς» τράπεζας θα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να έχει γι' αυτό πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος έστω και αν δεν πληροί απολύτως τους κανονισμούς σύστασης και λειτουργίας ενός πλήρους τραπεζικού ιδρύματος.
Στο νόμο περιέχονται τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν την εκκαθάριση τραπεζικών ιδρυμάτων.
* Σε ειδικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιέχονται διατάξεις με τις οποίες εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο ο νέος κανονισμός λειτουργίας του EFSF. Προβλέπεται ότι η χρηματοοικονομική στήριξη του ευρωπαϊκού ταμείου θα παρέχεται με εγγύηση κοινές και όχι προνομιούχες τραπεζικές μετοχές και άρα δεν θα έχει ουσιαστικό δικαίωμα στη διοίκηση των ιδρυμάτων τα οποία πρόκειται να στηρίξει.

Αναλυτικότερα τώρα οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
1. Η δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να απαιτεί αύξηση κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και η δυνατότητά της να διορίζει επίτροπο, ο οποίος μάλιστα μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να αναλαμβάνει και τη διοίκηση του ιδρύματος. Στην περίπτωση όπου μια τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις κεφαλαιακές της υποχρεώσεις, προβλέπεται με την παρέμβαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η δυνατότητα η τράπεζα να σπάει στα δύο, μεταβιβάζοντας όλα τα υγιή περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις της σε ένα μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, μια υγιή τράπεζα δηλαδή. Σε αυτήν την περίπτωση, η άδεια του παλαιού πιστωτικού ιδρύματος ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση. Οι δε παλαιές μετοχές ακυρώνονται. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να υποδείξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος είτε για λόγους προληπτικούς είτε για λόγους εξυγίανσης. Στην πρώτη περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να εκδώσουν προνομιούχες μετοχές (αν και πάλι είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΤτΕ να το αποφασίσει), ενώ στη δεύτερη οι μετοχές που εκδίδονται είναι κοινές και κατά την αύξηση κεφαλαίου τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων δεν ισχύουν. Σε αυτήν την περίπτωση, προβλέπεται μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) του πιστωτικού ιδρύματος και πάλι κατόπιν απόφασης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 


Η μεταβίβαση γίνεται προς μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, προς ήδη λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο πρόσωπο, η κατοχή των οποίων δεν προϋποθέτει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος. 


Με το μέτρο αυτό σκοπείται η μεταβιβαστική εξυγίανση ενός τμήματος της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος, με τα σχετικά δικαιώματα, υποχρεώσεις και συμβατικές σχέσεις να μεταφέρονται σε υγιείς φορείς, ενώ το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει αντίστοιχο αντάλλαγμα. 


Στο υγιές νέο πιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζονται υποχρεωτικά το σύνολο των εγγυημένων καταθέσεων και οι καταθέσεις του ελληνικού δημοσίου. Η άδεια του παλαιού πιστωτικού ιδρύματος ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση, οι δε παλαιές μετοχές ακυρώνονται. 


Το μετοχικό κεφάλαιο του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να λειτουργήσει για διάστημα πέραν των δύο ετών (υπάρχει δυνατότητα παράτασης) και η διαδικασία πώλησής του γίνεται με πλειστηριασμό που διενεργεί το διοικητικό του συμβούλιο ύστερα από αποτίμηση της περιουσίας του. 


3. Επίτροπος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα διορισμού επιτρόπου σε τράπεζα στην περίπτωση όπου το πιστωτικό ίδρυμα παραβιάζει νόμους ή υποχρεώσεις του ή διαφαίνεται από την όλη πορεία του κίνδυνος για το ίδιο ή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όταν δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις κεφαλαιακές του υποχρεώσεις, όταν δεν καταρτίζει ή δεν εφαρμόζει σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης και όταν δεν συμμορφώνεται με αποφάσεις της ΤτΕ που αφορούν στην αύξηση του κεφαλαίου του και στη μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων. Η δράση του επιτρόπου μπορεί να φτάνει σε ακραίες περιπτώσεις έως και την ανάληψη της διοίκησης του ιδρύματος. 


Οπως αναφέρεται "Ο επίτροπος υποχρεούται να παρέχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή να υποβάλλει οποιαδήποτε πρόσθετη έκθεση του ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο επίτροπος επιβλέπει την εφαρμογή ή εφαρμόζει ο ίδιος το σχέδιο δράσης. 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η σφράγιση γραφείων και εγκαταστάσεων του πιστωτικού ιδρύματος από όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής κατά τους όρους του νόμου. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του πιστωτικού ιδρύματος υποχρεούνται να παρέχουν στον επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα και να διευκολύνουν την άσκηση των κατά τον νόμο και την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθηκόντων του επιτρόπου". 


4. Προβλέπεται και η δυνατότητα να δίνεται παράταση του χρόνου εκπλήρωσης ορισμένων ή του συνόλου των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος, χάριν προστασίας των καταθετών. Κατά τη διάρκεια της παράτασης αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις κατά του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ αποσαφηνίζεται ότι η παράταση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που είναι ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζημιώσεων καταθετών και επενδυτών - πελατών. 


Κοινοτικές οδηγίες 

Με το νομοσχέδιο μεταφέρονται επίσης στην ελληνική έννομη τάξη τρεις οδηγίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια στη χρηματοοικονομική αγορά. Η πρώτη αφορά στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (π.χ. εκδότες πιστωτικών καρτών), η δεύτερη οδηγία αφορά στη δυνατότητα συνεργασίας των εποπτικών αρχών της χώρας υποδοχής και της χώρας της έδρας ενός πιστωτικού ιδρύματος, υποκαταστήματα του οποίου λειτουργούν σε άλλη χώρα και αναπτύσσουν εκεί σημαντικό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της τράπεζας, και η τρίτη αφορά στο σύστημα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμών αξιογράφων και παροχής διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ασφαλειών. 


Ξεχωριστό κεφάλαιο του νομοσχεδίου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση της νομοθεσίας περί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «ώστε αυτό να λειτουργεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από τη συγκρότηση θεματικών ενοτήτων που θα επιτρέπουν τον εξειδικευμένο και καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων του ελληνικού δημοσίου». 


Κύρωση συμφωνίας EFSF 

Με το νομοσχέδιο κυρώνεται, επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο του EFSF, σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011. 


Ο νέος ρόλος του EFSF, τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, συνιστά τη βασική απάντηση της ευρωζώνης στις πιέσεις που ασκούν οι αγορές και η όσο γίνεται ταχύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού έχει κρίσιμη σημασία και για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, αλλά και γενικότερα για την ικανότητα της ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως αυτή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε νέα οξεία φάση. 


Φορολογικός Διαιτητής - χρέη δήμων 

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου ενεργοποιείται ο θεσμός του Φορολογικού Διαιτητή για την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών, ενώ ορίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν συνάψει οι δήμοι Αχαρνών και Ζωγράφου με τράπεζες του εξωτερικού, ύψους 40 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 


Τα ποσά αυτά έχουν ήδη καταβληθεί από το ΥΠΟΙΚ και όσα θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των δανείων αυτών μέχρι την εξόφλησή τους θα παρακρατούνται από τους πόρους των ΚΑΠ που αναλογούν στους παραπάνω δήμους.
http://www.iskra.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.