Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Λείπει ένα «6» απ’ το άρθρο 66thumb
Το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Δω­ρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», που ψηφί­στηκε κατόπιν συνεδρίασης της Ολο­μέλειας της Βουλής στις 16 Ιουνίου του 2011, είναι, ούτως ή άλλως, έντονα φορτισμένο λόγω του βασικού του πε­ριεχομένου και των αντιρρήσεων που έχουν επ’ αυτού διατυπωθεί... Η δωρεά οργάνων και η«εικαζόμενη συναίνε­ση» του δότη αποτελούν θέματα που δεν άπτονται μόνο της Ιατρικής, αλλά και της Νομικής, της Θεολογίας, της Φι­λοσοφίας, της Μεταφυσικής κ.λπ.
Πέραν, όμως, αυτής καθαυτής της υπόθεσης των μεταμοσχεύσεων, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, όπως δη­λώνεται στον τίτλο, εμπεριέχονται και «άλλες διατάξεις»...
Όσοι μάλιστα ενδιαφέρονται και σκα­λίζουν τα χοντρά και τα ψιλά γράμμα­τα των Πρακτικών της Βουλής και των νόμων είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι αυτές οι, ας πούμε, δευτερεύουσες δι­ατάξεις έχουν στην προκειμένη περί­πτωση πολύ ζουμί... Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε μερικά από τα προβλεπόμενα τουάρθρου 66,  του   επονομαζόμενου άρθρου των τροπολογιών...
Το εν λόγω άρθρο λοιπόν, με­ταξύ άλλων, προβλέπει:

Τη συμμετοχή των χρονί­ως πασχόντων (των αναπή­ρων και των ψυχοπαθών) στη δαπάνη της περίθαλψής τους, με ποσά ανάλογα των εσόδων τους. Οι μικροσυντάξεις δηλα­δή που λάμβαναν και που συχνότατα γί­νονταν κατά ένα μέρος βορά επιτηδεί­ων θα αρπάζονται πλέον από την Α.Μ. το Κράτος Πρόνοιας. Δεν θα μένει ούτε χαρτζιλίκι στους ατυχείς θαμώνες των ιδρυμάτων ΝΠΔΔ...
♦ Τη δυνατότητα σύναψης συμβάσε­ων ανάμεσα στους διοικητές του ΕΣΥ (με τη σύμφωνη γνώμη των μελών των Δ.Σ. των νοσοκομείων) και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πληρώνοντας κατιτίς παραπάνω, οι κάτοχοι ασφαλι­στικών συμβολαίων θα μπορούν (κατά προτεραιότητα ίσως, καθότι... «ο πελά­της έχει πάντα δίκιο»;) να εξετάζονται, να κουράρονται και να νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία κατά την ολο­ήμερη λειτουργία τους.
♦ Το «ακαταδίωκτο» των επιθεωρητών και των βοηθών επιθεωρητών του Σώ­ματος Δημόσιας Υγείας.
♦ Τη δυνατότητα εξαίρεσης κάποιων δημάρχων μικρών δήμων που είναι γιατροί του ΕΣΥ και δεσμεύονταν από τον Ν. 3868/2010 αναφο­ρικά με τον διττό τους ρό­λο...
♦ Την κατάργηση της ακτινολογικής άδειας (με τον καθαρό και αδια­πραγμάτευτο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμε­ρα), δηλαδή της άδειας που δικαι­ούνταν οι άνθρωποι που χει­ρίζονται τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
♦ Την άμβλυνση των κριτηρίων προσδι­ορισμού του συντελεστή δόμησης υπέρ των επίδοξων ιδιοκτητώνιδιωτικών κλι­νικών.
♦ Την κατάργηση της «εξαιρέσιμης» (ενός Σαββάτου ή μιας Κυριακής επί του συνόλου των εφημεριών), πράγμα που ισοδυναμεί με πλάγια μείωση του επι­δόματος των ιατρικών εφημεριών.
♦ Τη δυνατότητα των διοικητών να κα­θορίζουν κατά μήνα και κατά έτος τις «εκτός έδρας» μετακινήσεις των πλη­ρωμάτων του ΕΚΑΒ χωρίς υποχρεωτική τήρηση του ορίου των 60+20 ημερών...
♦ Την απόσπαση ιατρών του ΕΣΥ από την περιφέρεια στην πρωτεύουσα και τούμπαλιν... με σκοπό τη μόνιμη τοπο­θέτησή τους στις θέσεις της αρεσκείας τους χωρίς αξιολογική κρίση. Το καθι­στά δυνατό η παράγραφος 31. Χρειάζε­ται βέβαια το σχετικό βύσμα...
♦ Τη συν-διοίκηση των νοσοκομείων, των οποίων οι δρόμοι θα συναντη­θούν βάσει του νέου υγειονομικού χάρτη, από ένα ενιαίο συλλογικό όργανο. Το επίμαχο και επίλεκτο (δεδομένου ότι έχουν ήδη παρα­τηρηθεί κρούσματα πολύ επιλε­κτικών «μεταμοσχεύσεων» στελε­χών... όπως π.χ. η τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ΓΚαμίνη στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. του νοσοκομείου «Ελπίς») Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανι­κών κλινών των συγκοινωνούντων νοσοκομείων είναι μέχρι 399 κλί­νες και επταμελές εφόσον οι κλίνες ξεπερνούν τις 400.
♦ Την υψηλή εποπτεία επί των ια­τρικών υπηρεσιών των νοσοκομεί­ων που θα λειτουργήσουν με ενιαία διοίκηση, η οποία θα ασκείται από τον Συντονιστή Διευθυντή της Ια­τρικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσο­κομείου με μοναδική εξαίρεση τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το μεγάλο νοσοκομείο δηλαδή θα τρώει το μι­κρό μαζί με τις φιλοδοξίες του έμ­ψυχου δυναμικού του.
♦ Τον περιορισμό της καταβολής του Επιδόματος Θέσης Ευθύνης (235 ευρώ) μονάχα στους συντονι­στές διευθυντές.
Κατόπιν αυτών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι από το άρθρο 66 ίσως λείπει ένα ακόμη εξάρι...http://www.topontiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.